"Hengoku no kajin 辺獄の歌人/The Poet in Limbo"

Paul S. Atkins. “Hengoku no kajin: yōkyoku Teika kara Myōjō e (The Poet in Limbo: From the Nō play Teika to Myōjō)” in Teika no motarashita mono, ed. Nihon Joshi Daigaku Nihon Bungakka, vol. 20 of Nihon Joshi Daigaku sōsho (Tokyo: Kanrin Shobō, 2018), pp. 69-104. In Japanese and English.
Status of Research
Completed/published
Research Type
Share