You are here

"Hengoku no kajin 辺獄の歌人/The Poet in Limbo"

Teika no motarashita mono cover
Paul S. Atkins. “Hengoku no kajin: yōkyoku Teika kara Myōjō e (The Poet in Limbo: From the Nō play Teika to Myōjō)” in Teika no motarashita mono, ed. Nihon Joshi Daigaku Nihon Bungakka, vol. 20 of Nihon Joshi Daigaku sōsho (Tokyo: Kanrin Shobō, 2018), pp. 69-104. In Japanese and English.
People Involved: 
Research Type: 
Research Status: 
Completed/published
Share