"Post-shinjitsu" no sekai ni okeru 'tsurishi' no kyūchi -- Trump o shiji shita "gei" to "okama" no sōi o rikai suru tame ni."

Lowy, Christopher. "'Post-shinjitsu' no sekai ni okeru 'tsurishi' no kyūchi -- Trump o shiji shita 'gei' to 'okama' no sōi o rikai suru tame ni." Eureka [Yuriika] January 2017 ISBN 978-4-7917-0321-0.
Status of Research
Forthcoming
Research Type
Share