“Chōheimen-ka shita nihongo de no komyunikēshon ni tsuite: tojikomoru nihon no hihyō.” (On Communication In a Hyperflattend Japanese Language: Japanese Criticisim and Introversion)